Pravda o Stakčíne

Klientelizmus, neriadené a nekontrolované hospodárenie  

– prehľad vo vzťahu ku konkrétnym dodávateľom


Obec Stakčín od roku 2011 nakúpila od zamestnanca obce (zástupcu starostu, neskôr zamestnanca povereného kultúrnym referátom), a zároveň úspešného kandidáta na starostu obce vo volebnom období 2018 - 2022 a jeho blízkych osôb, tovary a služby v celkovej hodnote takmer 40.000,00 EUR. Pričom sa okrem obvyklých dvoch mesačných faktúr za „Všeob. mat-drog. tovar, štetce, farba“, v hodnotách od 20,00 EUR do 897,00 EUR, jednalo predovšetkým o usporiadanie akcií Ľude pod Nastasom a Stakčínsky festival ľudových umení v rokoch 2014 – 2016 v celkovej hodnote 4.735,30 EUR, (pričom od roku 2015 za uvedené činnosti poberal dotyčný od obce aj mzdu ako zamestnanec obce), elektroinštalačný materiál do budovy bývalého klubu dôchodcov za 1.728,20 EUR, interiérové vybavenie hasičskej zbrojnice - dvere, pláv. podlaha, lišty za 1.177,55 EUR, oprava strechy - vstup na ihrisko OFK za 980,00 EUR (pričom materiál v hodnote 1.081,04 EUR, ako i montáž za 260,00 EUR dodali ďalší dvaja miestni podnikatelia), ozvučovacia technika do kultúrneho domu za 648,50 EUR, oporný múr pri studni na ul. Mieru za 540,00 EUR ako i opakovanú fakturáciu predraženého nákupu žiariviek do verejného osvetlenia. Cielené zadávanie objednávok z rozpočtu obce vybraným podnikateľským subjektom dokazuje aj rozšírenie živností jedného z uvedených subjektov o počítačové služby 15. augusta 2017, pričom už po dvoch dňoch, t. j. 17. augusta 2017, bola obcou zrealizovaná objednávka na reštrukturalizáciu počítačovej siete a tel. liniek u uvedeného podnikateľa. Odlievanie financií pokračuje aj v roku 2018, na základe zverejnených faktúr došlo do dnešného dňa k vyplateniu faktúr v sume 3.182,00 EUR, pričom asi najzaujímavejšou transakciou je predražená tvorba nových internetových stránok za 1.100,00 EUR, ktorá bola uhradená v marci 2018, no ešte v auguste obsahovala kritické chyby (ako napr. neexistujúci odkaz na najdôležitejšiu stránku - úradnú tabuľu)!


Nie menej zaujímavý je aj pohľad na obchodovanie obce s rodinou ďalšieho miestneho podnikateľa, u ktorého boli od roku 2011 zrealizované objednávky v sume prevyšujúcej 60.000,00 EUR, z ktorých môžeme spomenúť výmenu 2 ks okien na budove

ŠJ za 3.710,00 EUR, rekonštrukciu budovy na futbalovom ihrisku za 17.100,00 EUR, rekonštrukciu klubu dôchodcov za 10.440,71 EUR, plastové okná a dvere na budovu požiarnej zbrojnice za 1.704,00 EUR, stavebný materiál – trapézový plech na tribúnu ihriska v hodnote 2.060,93 EUR, materiál na pomoc pri požiari na ul. Lesnej v hodnote 1.998,66 EUR a úpravy obecného kompostoviska v celkovej hodnote 3.276,00 EUR. V nadštandardnej spolupráci sa pokračuje aj v roku 2018, kde sme dotyčnej rodine z obecnej kasy ku dnešnému dňu uhradili na základe vystavených faktúr 4.146,48 EUR, z toho napríklad 661,63 EUR za vysekanie a položenie novej dlažby na chodbe OD, 864,00 EUR za odhŕňanie snehu a viac než 1.500,00 EUR za úpravu kompostoviska v máji, júni a septembri 2018.


Okrem uvedených sa o čosi menej obecných financií v nepravidelnejších intervaloch ušlo aj ďalším trom miestnym podnikateľom (z ktorých bol a i naďalej bude jeden dokonca členom obecného zastupiteľstva), ktorým obec na základe vystavených faktúr vyplatila od roku 2011 až do súčasnosti celkovú sumu prevyšujúcu 53.000,00 EUR, zaujímavým je ale fakt, že všetci traja podnikatelia sa v roku 2018 uchádzali o post poslancov v obecnom zastupiteľstve.

Podozrivé sú aj predražené, až fiktívne, nákupy od sninského podnikateľa prevádzkujúceho reklamnú agentúru, od ktorého si obec od roku 2012 objednáva predovšetkým tlačiarenské služby v celkovej sume presahujúcej 21.000,00 EUR, pričom medzi najzaujímavejšie patria každoročné decembrové objednávky (t. j. obdobie, keď nemáme takmer žiadne podujatia v obci, ale je koniec zdaňovacieho obdobia, kedy je potrebné zbaviť sa „prebytočných“ peňazí z rozpočtu), pričom napr. v roku 2017 sme na decembrový „propagačný mat., pozvánky, plagáty...“ minuli 1.890,10 EUR (pre porovnanie - jedná sa o vyššiu sumu než by obec stála značková farebná laserová tlačiareň vo formáte A3 s príslušenstvom, na ktorej by bolo možné tlačiť plagáty v rovnakej kvalite niekoľko rokov s minimálnymi dodatočnými nákladmi).

Zaujímavý je aj monopol sninskej stavebnej spoločnosti k našej obci, a nadštandardné vzťahy, ktoré voči nej predstavitelia obce zjavne majú. Od roku 2011 od uvedeného subjektu obec objednala stavebné práce v celkovej výške viac než 308.000,00 EUR, pričom, ak sa pozrieme len na rok 2018 – k  väčšinovému vyplateniu zmluvy došlo vďaka exkluzívnemu prvému dodatku k zmluve skôr než bolo dielo kompletne zrealizované a dodávateľ pritom celé dielo (chodník a most v cene prevyšujúcej 117.000,00 EUR) ani nedodal v dohodnutej 80 dňovej lehote, čím mohlo dôjsť k nároku na zníženie celkovej ceny diela, a ako by to nestačilo, so spoločnosťou bol podpísaný aj druhý neštandardný dodatok, ktorým sa cena diela navýšila o 23.822,68 EUR (za odvodnenie priestranstva pred budovou ŽS). Ďalšími zjavne predraženými zákazkami boli napríklad: oprava chodníka ku kuchynke kultúrneho domu (r. 2018) za 3.522,00 EUR, výstavba príst. cesty k IVB na ul. Lesnej (r. 2018) za 11.736,31 EUR, odvodnenie dvoch križovatiek (r. 2018) v celkovej hodnote 3.404,00 EUR, rekonštrukcia verejného priestranstva pred budovou domu smútku (r. 2017) za 7.398,00 EUR, odpratávanie snehu (r. 2017) za 3.089,76 EUR, rekonštrukcia chodníka na ul. Duchnovičovej (r. 2016) za 9.900,00 EUR, dovybavenie viacúčelového ihriska s prvkami pre rodiny s deťmi a úpravu studní v areáli ZŠ a OÚ (r. 2016) za 8.000,00 EUR, opravy ciest na ul. Dlhá, SNP, Sadová, Lesná (r. 2016) za 3.960,00 EUR, spevnenie základov tribúny-ihrisko (r. 2015) za 9.979,88 EUR, výmeny šácht pri kultúrnom dome, obecnom dome a ZŠ (r. 2014) v celkovej hodnote 3.330,00 EUR, rekonštrukcia chodníka v areáli ZŠ (r. 2012) za 8.347,21 EUR, záchranné práce na ul. Lesnej po povodni (r. 2012) za 12.429,70 EUR, oplotenie pri MŠ (r. 2012) za 5.320,62 EUR, a ďalšie.

Neefektívnosť, nehospodárnosť a iracionálnosť použitia finančných prostriedkov obce – celkový pohľad


V rámci celkového prehľadu iracionálnych, neefektívnych a nehospodárnych nákupov bez ohľadu na subjekty, ktoré ich dodali, len v aktuálnom roku nie je možné nespomenúť,  kúpu altánku do absolútne neudržiavanej a nespropagovanej oddychovej zóny za 7.785,00 EUR, zakúpenie informatívnych meračov rýchlosti, ktorými sa má vyriešiť dopravná situácia v obci za 6.055,20 EUR (pričom pred niekoľkými rokmi ich bolo možné zaobstarať z prostriedkov fondov), ďalšie investície do rekonštrukcie klubu dôchodcov na múzeum - opravy na streche a fasáde budovy múzea za 14.756,00 EUR či výroba a montáž vitrín do múzea za 2.496,00 EUR (celkovo sme do múzea už investovali viac než 30.000,00 EUR – pri teoretickej návštevnosti 1.000 návštevníkov ročne a vstupnom 1 EUR by bola návratnosť len doposiaľ investovaných prostriedkov do tohto neefektívneho projektu viac než 30 rokov!), skomplikovanie dopravnej situácie na ulici Dlhej dopravnými značkami za 1.808,35 EUR (namiesto vyriešenia reálnych dopravných problémov, akými je napríklad časté a opakované blokovanie vjazdu na ulicu Cirkevnú vozidlami zásobovania, ktoré stoja na hranici križovatky, či svojpomocné zákazy státia vo forme balvanov po krajniciach), opravu chodníka ku kuchynke kultúrneho domu za 3.522,00 EUR, propagačný materiál, pozvánky a plagáty za 4.380,40 EUR,  recepciu pre pozvaných hostí na SFĽU za 1.406,70 EUR, či zakúpenie takmer pol roka polo(ne)funkčnej a poloprázdnej internetovej stránky a neprínosného mapového portálu v celkovej hodnote 1.580,00 EUR.


Altánok v oddychovej zóne za 7.785,00 EUR

Čierne skládky odpadu v oddychovej zóne

Neudržiavaná oddychová zóna spolu s prístupovou cestou

Chodník ku kuchynke KD za 3.522,00 EUR

Reálne problémy v každodennej dopravnej situácii v Stakčíne – blokovanie prejazdu cez ulice zásobovaním + porušovanie dopravných predpisov státím v križovatke

Reálne problémy v každodennej dopravnej situácii v Stakčíne – ohrozovanie života, zdravia a majetku svojvoľným kladením balvanov na krajnice

V roku 2017 sme na rekonštrukciu klubu dôchodcov venovali minimálne 12.168,91 EUR, postavili prístupovú cestu k IVB na ul. Lesnej za 11.736,31 EUR, do opravy hasičskej zbrojnice sme investovali aspoň 9.548,05 EUR a na rekonštrukciu verejného priestranstva pred budovou domu smútku sa z rozpočtu odlialo 7.398,00 EUR. Za propagačný materiál, pozvánky a plagáty sme dali 5.720,94 EUR, pričom nás len decembrový nákup „propagačný mat., pozvánky, plagáty...“ stál 1.890,10 EUR (pre porovnanie - jedná sa o vyššiu sumu než by obec stála značková farebná laserová tlačiareň vo formáte A3 s príslušenstvom, na ktorej by bolo možné tlačiť plagáty v rovnakej kvalite niekoľko rokov s minimálnymi dodatočnými nákladmi), dve okná na budove ŠJ sme vymenili za neuveriteľných 3.710,00 EUR a kúpili sme kovové konzoly s koľajnicami do kultúrneho domu za 1.399,48 EUR.

V roku 2016 sme investovali minimálne 20.760,12 EUR do rekonštrukcie budovy na futbalovom ihrisku. Za nezmyselné exteriérové fitnes stroje, ktoré sú v praxi mládežou využívané predovšetkým na vysedávanie a opieranie sa v čase nudy, sme v roku 2016 zaplatili závratnú sumu 9.204,00 EUR, za ktorú by bolo možné zariadiť potrebným športovým vybavením riadnu menšiu interiérovú posilňovňu v obecných priestoroch, ktorej využitie by bezpochyby spĺňalo účel a navyše by predstavovalo návratnú investíciu. Rekonštrukcia chodníka na ulici Duchnovičovej nás stála 9.900,00 EUR a dovybavenie viacúčelového ihriska s prvkami pre rodiny s deťmi a úprava studní v areáli ZŠ a OÚ 8.000,00 EUR. Za propagačný materiál, pozvánky a plagáty sme dali 3.040,49 EUR, plastové okná a dvere na požiarnej zbrojnici nás stáli 1.704,20 EUR - pričom je zaujímavé, že ich aktuálne - po dvoch rokoch, meníme opäť (resp. ich ešte len teraz montujeme). Za ďalšiu položku s takmer nulovým prínosom - mapový portál obce Stakčín na vtedajšie internetové stránky sme v danom roku zaplatili 1.600,00 EUR. Do kovových konzol a koľajníc v kultúrnom dome sme investovali 1.176,30 EUR.

Medzi najzaujímavejšie investície v roku 2015 patrila výroba oceľových rámov za 11.592,00 EUR, spevnenie základov tribúny na ihrisku za 9.979,88 EUR, montáž oceľových rámov za 9.555,00 EUR, výroba záhradnej drevenej súpravy (umiestnenie predmetu nebolo nešpecifikované) za 2.000,00 EUR a výroba 15 ks drevených prenosných infopanelov za 855,00 EUR.


V roku 2014 sme nechali opraviť prístrešok nad vstupom na ihrisko za viac než 2.300,00 EUR, pričom len podľa nákladov na nákup drevených hranolov bolo na opravu prístrešku použité neprimerané množstvo - až 1,5 m3, reziva. Do vyčistenia a opráv odpadových šácht pri KD a ZŠ sme investovali 3.330,82 EUR.

V roku 2012 sme zaplatili za záchranné práce na ul. Lesnej po povodni sumu 12.429,70 EUR, za kanalizačnú prípojku pri budove ZŠ sumu 9.987,77 EUR, za rekonštrukciu chodníka v areáli ZŠ sumu 8.347,21 EUR, za opravu chodníkov na ulici SNP sumu 6.620,00 EUR, za oplotenie pri MŠ Stakčín sumu 5.320,62 EUR, za rekonštrukciu chodníka pri OÚ - vchod do parku sumu 1.447,88 EUR, za úprava areálu veľkopolianskej rotundy sumu 8.025,00 EUR a za obnovu studne Oresta Dubaya vo Veľkej Poľane sumu 1.300,00 EUR.


Od roku 2011 sme celkovo minuli približne 155.000,00 EUR na nesystematické opravy chodníkov (pričom by sa náklady mohli podstatne znížiť už len svojpomocnou výrobou zámkovej dlažby a obrubníkov, na ktoré ma obec zakúpené technológie), viac než 88.000,00 EUR za festivaly a družobné návštevy, viac než 98.000,00 EUR na chaotické opravy miestnych komunikácii, kanalizácie a odvodnenia, viac než 15.000,00 EUR za výrobu, opravu, náter a osadenie drevených krížov, takmer 13.000,00 EUR sme zaplatili za likvidáciu čiernych skládok a neustále úpravy obecného kompostoviska, pričom sa opätovne účelovo mrhajú financie na zhŕňanie kompostu a odpadu na jednu kopu, namiesto jednorazovej investície do vybudovania silážnych jám, prevencie čiernych skládok a možnosti represie ich páchateľov (fotopasce, priemyselný kamerový sytém, a pod.), 4.130,00 EUR za drevené premostenia na Stakčínskej úzkokoľajke.


Medzi ďalšie „TOP“ efektívne a racionálne projekty našej obce bezpochyby patrí aj prevádzkovanie turistickej ubytovne, ktoré napriek ročným nákladom na prevádzku dosahujúcim až 13.076,00 EUR prináša obci zisk len okolo 19,00 EUR ročne, ako i prenájom obecnej pôdy o celkovej rozlohe takmer 59.000 m2 miestnej akciovej spoločnosti formou takmer nevypovedateľnej zmluvy za smiešnu sumu 206,31 EUR ročne, pričom nájomca, mimo zisku na základe jej využitia pri samotnom podnikaní, len za jej užívanie dostane od štátu takmer 6-násobok tejto sumy ročne - formou dotácie!


Dotácie, dary a predaj majetku...


Obec neriadene šafári aj prostredníctvom prideľovania dotácii neziskovým organizáciám. Len za posledné dva roky obec poskytla dotácie a dary rôznym subjektom v celkovej hodnote takmer 89.000,00 EUR. Navyše sa vo viacerých prípadoch sa jedná o organizácie, ktoré sú personálne prepojené so zamestnancami obce a mnohé dotované organizácie nemajú žiaden významný či hromadný prínos pre našich obyvateľov.  


Z obce nám tiež miznú pozemky, a to za neuveriteľne nízke ceny. Len v rokoch 2014 – 2015 sme odpredali viac než 4.570 m2 obecnej pôdy za neuveriteľnú cenu 1,70 EUR za m2, a na rovnako „vysoko“  (1,61 – 1,70 EUR/m2) si obec ohodnotila aj tisíce metrov štvorcových medzi Cirochou a cestou na obecné kompostovisko, ktoré už v súčasnosti patria rodine miestneho dodávateľa stavebného materiálu a prác.


Ako bežne stavajú altánky iné obce? Svojpomocne!


Koľko by stál náš altánok pri svojpomocnom zhotovení - kalkulácia podľa dodaného riešenia (nie najvhodnejšieho, nakoľko je nepochopiteľné dať si vyrobiť na zákazku dva altánky spojené jednou strieškou, kde je zbytočne znásobený stredový materiál)


SPOLU najviac 2.620,00 EUR za rovnaký - SVOJPOMOCNE vyrobený, altánok, bez stola a lavíc...  (samozrejme podľa maloobchodných cien!)


Ako vyzerajú altánky a oddychové zóny v obciach, ktoré si ich objednajú?

Pre porovnanie – oddychová zóna v Letanovciach s altánkom za 5.067,00 € vrátane stolov a lavičiek.                                                              Zdroj: https://www.letanovce.sk/

Podpora miestneho podnikania obcou končí tam, kde začína neefektívne, nehospodárne a iracionálne gazdovanie na úkor väčšiny občanov!

V neposlednom rade si musíme uvedomiť skutočnosť, že:

“vo väčšine obcí na Slovensku miestni podnikatelia sponzorujú obecné projekty,

v Stakčíne bohužial obec sponzoruje podnikateľov.”


Úvod Pravda o Stakčíne Nezodpovedané otázky

Zdroj hospodárskych a ekonomických ukazovateľov: www.stakcin.eu, www.stary.stakcin.eu Právo na drobné chyby a nepresnosti vyhradené.

Pravda o obci Stakčín

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať!


JUDr. Dávid Fedorko

E-mail: d.fedorko@stakcin.sk

Úvod Pravda o Stakčíne